?

Log in

No account? Create an account
Кабала Міхаеля Лайтмана - Містичні вчення Сходу та Заходу [entries|archive|friends|userinfo]
Містичні вчення Сходу та Заходу

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Кабала Міхаеля Лайтмана [Jun. 25th, 2013|10:38 pm]
Містичні вчення Сходу та Заходу
mystic_teaching
[diana_rusnak]
Міхаель Лайтман - кандидат філософських наук, кабаліст, професор онтології та теорії пізнання, засновник і керівник Міжнародної Академії Кабали.
http://www.laitman.ru/topics/kabbalah/ - посилання на блог М.Лайтмана
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/69635?/rus/content/view/full/69635&main - основи кабалістичного вчення
LinkReply